Pushteti Qendror
Presidenca
Kuvendi Popullor
Këshilli i Ministrave