Organizimi i Dhomës
Ne zbatim të ligjit nr. 9897, datë 10.04.2008 "Per Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë"

Organet e Dhomës janë:
  • Asambleja
  • Kryesia
  • Kryetari
  • Sekretari i Dhomës
  • Komisioni i auditimit