Antarët e Dhomës sipas emrit të subjektit | Gërma "E"